Cronfeydd a reolir gennym

Dysgwch fwy am y gwahanol gronfeydd rydym yn eu rheoli.

 

Cronfeydd byw

Pa mor fawr yw'r gronfa?    

Rydym yn rheoli cronfa £75 miliwn Northern Powerhouse Investment Fund II – Cyllid Dyled, sy’n rhan o Northern Powerhouse Investment Fund II gwerth £660 miliwn.

O ble mae'r arian yn dod?

Mae Northern Powerhouse Investment Fund II yn rhan o Gronfeydd Buddsoddi’r Gwledydd a’r Rhanbarthau a lansiwyd gan Fanc Busnes Prydain a fydd yn cyflawni ymrwymiad o £1.6 biliwn o gyllid newydd i sbarduno twf economaidd cynaliadwy.

Beth yw'r termau? 

Mae benthyciadau ar gael rhwng £100k a £2m ar delerau 1 i 5 mlynedd. Mae cyfraddau llog yn amrywio yn ôl ein hasesiad o'r risg a'r sicrwydd sydd ar gael.

Pwy all wneud cais?

Busnesau sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd Lloegr, sy’n chwilio am gyllid i dyfu, gyda ffocws ar Swydd Gaer, Cumbria, Manceinion Fwyaf, Swydd Gaerhirfryn a Glannau Mersi.

Pa mor fawr yw'r gronfa?    

Rydym yn rheoli cronfa £19 miliwn CBDO- cronfa FW Capital Debt Finance, sy’n rhan o South West Investment Fund gwerth £200 miliwn.

O ble mae'r arian yn dod?

South West Investment Fund yw’r gyntaf mewn cyfres o Gronfeydd Buddsoddi newydd y Cenhedloedd a’r Rhanbarthau sy’n cael eu lansio gan British Business Bank a fydd yn cyflawni ymrwymiad o £1.6 biliwn o gyllid newydd i sbarduno twf economaidd cynaliadwy.

Beth yw'r telerau?  

Mae benthyciadau ar gael rhwng £100k a £2m ar delerau 1 i 5 mlynedd. Mae cyfraddau llog yn amrywio yn ôl ein hasesiad o'r risg a'r sicrwydd sydd ar gael.

Pwy all wneud cais?

Busnesau sydd wedi’u lleoli yn Ne Orllewin Lloegr, sy’n chwilio am gyllid i dyfu, gyda ffocws ar Fryste, Swydd Gaerloyw, Gogledd a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf a Wiltshire.

 

SWIF

 

Pa mor fawr yw'r gronfa?

£20m ond gall y gronfa ail-fuddsoddi enillion gyda'r nod o fuddsoddi £60m.

O ble mae'r arian yn dod?   

Cefnogir North East Property Fund gan Bartneriaeth Menter Leol y Gogledd Ddwyrain.

Beth yw'r telerau?

Benthyciadau o £250,000 i £2m ar gyfer datblygiadau masnachol preswyl a heb fod yn hapfasnachol. Gall North East Property Fund ddarparu hyd at 100 y cant o gostau adeiladu ar gyfer cynlluniau addas gyda thelerau ad-dalu hyd at ddwy flynedd ar gael.

Pwy all wneud cais? 

Cwmnïau adeiladu a datblygu eiddo sydd â chynlluniau yn Swydd Durham, Northumberland a Tyne & Wear. Gall y Gronfa gefnogi:

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfa, diwydiannol a warws newydd
 • Prosiectau adnewyddu
 • Cynlluniau datblygu graddol
 • Datblygiadau defnydd cymysg

NEPF

Pa mor fawr yw'r gronfa?

£35m ond gall y gronfa ail-fuddsoddi a gall fenthyg hyd at 3 gwaith dros oes 15-16 mlynedd y gronfa, gan greu cyfleuster benthyciad cronfa oes o £105m.

O ble mae'r arian yn dod?   

Cefnogir North East Commercial Property Investment Fund gan Bartneriaeth Menter Leol y Gogledd Ddwyrain. Lansiwyd y Gronfa i fynd i’r afael â bwlch yn y farchnad a hwyluso’r gwaith o gyflawni prosiectau datblygu eiddo masnachol newydd sy’n cefnogi creu cyflogaeth a thwf economaidd yn ardal Partneriaeth Menter Leol (PMLl) Gogledd Ddwyrain Lloegr.

Beth yw'r telerau?

Benthyciadau o £1m i £7m ar gyfer datblygiadau masnachol hapfasnachol a rhai nad ydynt yn hapfasnachol. Gall North East Commercial Property Investment Fund ddarparu hyd at 100 y cant  o gostau adeiladu ar gyfer cynlluniau addas gyda thelerau ad-dalu o hyd at bum mlynedd ar gael.

Pwy all wneud cais? 

Mae'r gronfa ar gael i gwmnïau adeiladu a datblygwyr eiddo sydd am adeiladu prosiectau yn ardaloedd saith awdurdod lleol y Gogledd Ddwyrain:

Northumberland, Swydd Durham, Gateshead, Newcastle upon Tyne, Gogledd Tyneside, De Tyneside a Sunderland. Gall y gronfa gefnogi:

 • Cynlluniau adnewyddu
 • Cynlluniau defnydd cymysg
 • Datblygiadau swyddfa, diwydiannol a warws newydd
 • Datblygiadau graddol

CPIF logo

Pa mor fawr yw'r gronfa?

Rydym yn rheoli cronfa £30 miliwn CBC - Cyllid Dyled FW Capital, sy’n rhan o Cronfa Buddsoddi i Gymru o £130 miliwn, a lansiwyd yn 2023.

O ble mae'r arian yn dod?   

Mae Cronfa Buddsoddi i Gymru yn un o gyfres o gronfeydd Nations and Regions Investment Funds sy’n cael eu lansio gan Fanc Busnes Prydain a fydd yn cyflawni ymrwymiad o £1.6 biliwn o gyllid newydd i fusnesau llai ledled y DU.

Beth yw'r telerau?

Mae benthyciadau ar gael rhwng £100k a £2m ar delerau 1 i 5 mlynedd. Mae cyfraddau llog yn amrywio yn ôl ein hasesiad o'r risg a'r sicrwydd sydd ar gael.

Pwy all wneud cais? 

Gall y gronfa helpu busnesau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ac sydd â’r potensial i dyfu.

Os nad yw eich busnes wedi’i leoli yng Nghymru, ond ei fod naill ai’n fodlon adleoli neu y bydd ganddo bresenoldeb materol yng Nghymru o ganlyniad i’r buddsoddiad, yna dylai hyn fod yn ddigon.

 

CPIF logo

Beth yw CBHT?

Nod Cronfa Buddsoddi Hyblyg Teesside yw cefnogi datblygiad economaidd yn Hartlepool, Middlesbrough, Stockton-on-Tees a Redcar a Cleveland trwy gymysgedd o gyllid eiddo, cyllid bondiau a buddsoddiadau olyniaeth.

Ei nod yw mynd i'r afael â bylchau ariannu a nodwyd yn Teesside a chynyddu’r cyflenwad a’r amrywiaeth o gyllid i fusnesau.

Pa mor fawr yw'r gronfa?

£20 miliwn ond gall y gronfa ail-fuddsoddi enillion gyda'r nod o fuddsoddi £68 miliwn.

O ble mae'r arian yn dod?   

Cefnogir Cronfa Fuddsoddi Hyblyg Teesside gan Gronfa Bensiwn Teesside.

Sut gallwn ni helpu drwy CBHT?

Gallwn ddarparu buddsoddiad o £100,000 i £3 miliwn i fentrau sy’n cael effaith economaidd yng Nglannau Tees. Gellir defnyddio’r cyllid ar gyfer amrywiaeth o anghenion busnes:

 • Benthyciadau o £250,000 i £3 miliwn ar gyfer datblygiadau masnachol preswyl a heb fod yn hapfasnachol. Gall CBHT ddarparu hyd at 100 y cant o gostau adeiladu ar gyfer cynlluniau addas gyda thelerau ad-dalu hyd at dair blynedd ar gael.
 • Benthyciadau o £100,000 i £2 filiwn ar gyfer bondiau sy'n ymwneud â chontractau gan gynnwys gwarantau rhagdaliadau, perfformiad, gwarant, bondiau awdurdod priffyrdd a dŵr. Mae telerau ad-dalu hyd at ddwy flynedd ar gael.
 • Benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti rhwng £250,000 a £3m ar gyfer timau rheoli sy’n ceisio bod yn berchen ar eu busnes eu hunain a’i redeg.

Pwy allwn ni ei helpu trwy CBHT?

Mentrau sydd â phresenoldeb materol neu a all ddangos tystiolaeth o fudd economaidd yn Teesside. Mae ardaloedd awdurdodau lleol Hartlepool, Middlesbrough, Stockton-on-Tees a Redcar a Cleveland yn gymwys.

 

TPF

 

Banc Datblygu Cymru

Am gronfeydd eraill ar gyfer busnesau yng Nghymru, ewch i wefan Banc Datblygu Cymru.

Cronfeydd a gyflawnir

 • North East Growth Plus Fund
 • North West Funds for Loans Plus
 • Northern Powerhouse Investment Fund
 • Tees Valley Catalyst Fund

Gweithgareddau eraill

Mae FW Capital hefyd yn rheoli Cronfa Olyniaeth Rheolaeth Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Bensiwn Clwyd.