FW Capital

Mae gan BBaChau botensial mawr yr ydym am ei ddatgloi.

Yr hyn a wnawn

Mae FW Capital yn darparu cyllid hyblyg i fusnesau deinamig yng Ngogledd a De Orllewin Lloegr yn ogystal â Chymru gyfan.

Rydym yn arbenigo mewn cyllid BBaChau ac rydym yn darparu nifer o gronfeydd buddsoddi a sefydlwyd i helpu busnesau i ffynnu.

Gallwn gefnogi busnesau yn y ffyrdd canlynol:

  • Benthyciadau o £100,000 i £2m i gefnogi twf ac ehangu.
  • Benthyciadau datblygu eiddo o £250,000 i £7 miliwn.

Ewch i weld ein hadran Cael cyllid busnes i weld yr ystod o gyllid sydd ar gael gennym.

Hanes cryf

Rydym wedi bod yn darparu cyllid ers 2010, gan adeiladu hanes cryf o helpu busnesau lleol i gael gafael ar y cyfalaf sydd ei angen arnynt.

Yn y cyfnod hwnnw rydym wedi llwyddo i ddarparu cyllid gan arwain at chwistrelliad o £233 miliwn o arian parod i economi'r gogledd.

Rydym yn gweithio’n agos gyda Phartneriaethau Menter Lleol, asiantaethau cymorth busnes, cyfryngwyr a chyllidwyr eraill ac mae gennym rwydwaith busnes sefydledig ledled y DU.

Cronfeydd rydym yn eu rheoli

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o gronfeydd rydym yn eu rheoli, gweler ein tudalen cronfeydd rydym yn eu rheoli.

Rhan o Grŵp BDC

Mae FW Capital yn rhan o Grŵp BDC (Grŵp Cyllid Cymru gynt).

Mae Grŵp Banc Datblygu Cymru yn cynnwys Banc Datblygu Cymru ac Angylion Buddsoddi Cymru.