Gyrfaoedd

Ein hymagwedd

Wrth wraidd ein llwyddiant mae ein pobl. Fel y busnesau rydym yn gweithio â nhw, rydym yn gweld ein gweithwyr fel buddsoddiadau tymor hir. Rydym bob amser yn ceisio grymuso ein staff i wneud penderfyniadau ac annog datblygiad personol a phroffesiynol yn gyson.

Rydym yn gyflogwr hyblyg gyda swyddfeydd ar draws y Gogledd.

Buddiannau a gwobrau

Byddwn bob amser yn cydnabod ac yn gwobrwyo eich gwaith caled a'ch llwyddiant. Rydym yn cynnig:

 • Gweithio hyblyg
 • Cyflog cystadleuol
 • Cynllun cymhelliant cwmni dewisol
 • Cynllun pensiwn cyfrannol - cyfradd cyfraniadau cyflogwr o hyd at 10%
 • 30 diwrnod o wyliau blynyddol â thâl
 • Cynllun gofal iechyd BUPA (cyfrannol)
 • Cynllun beicio i'r gwaith
 • Parcio am ddim
 • Cynllun benthyciad gweithwyr
 • Cyfleoedd dilyniant gyrfa
 • Dysgu a Datblygu
 • Gweithgareddau lles

Mae FW Capital yn recriwtio, yn cyflogi, yn hyfforddi ac yn hyrwyddo waeth beth fo'u hil, crefydd, lliw, tarddiad cenedlaethol, rhyw, anabledd, oedran, hunaniaeth o ran rhywedd a/neu fynegiant, neu unrhyw statws gwarchodedig arall. Rydym yn ymroddedig i feithrin amgylchedd cynhwysol lle gall gweithwyr fod yn nhw eu hunain yn gyfan gwbl yn eu gwaith. Rydym yn dathlu amrywiaeth meddyliau ac yn cydnabod y cryfder a'r deinamigrwydd a ddaw yn ei sgil.

Dysgwch fwy am weithio yn FW Capital yn ein Strategaeth Pobl.

Bywyd yn FW Capital

Clywch beth sydd gan ein staff i'w ddweud am weithio yn FW Capital.

Cyflogwr o ddewis

Rydym yn monitro arfer gorau’r diwydiant yn barhaus er mwyn i ni allu cyflawni rhagoriaeth tra’n cynnig hyblygrwydd a chydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith i’n cydweithwyr trwy:

 • Gynnig pecyn cyflog a buddion cystadleuol
 • Ddarparu gofodau swyddfa ac amgylchedd gwaith sy'n hyrwyddo gweithio'n gallach
 • Annog ein cydweithwyr i fabwysiadu patrwm gweithio sy'n cyd-fynd â'u hamgylchiadau personol yn ogystal ag anghenion busnes

Rydym yn hyrwyddo gweithle cyfartal ac amrywiol ac yn rhoi strategaethau ar waith yn barhaus i wneud yn siŵr ein bod bob amser yn cyflawni hyn:

 • Cyflawni rhaglen lesiant uchelgeisiol bob blwyddyn sydd wedi’i thargedu at lesiant corfforol a meddyliol
 • Defnyddio cyfweliadau ymadael i geisio adborth a gwella'n barhaus
 • Gweithredu ar adborth o arolygon staff blynyddol ac adborth arall trwy gydol y flwyddyn
 • Adolygu ystadegau perfformiad yn barhaus a gweithredu lle bo'n briodol

Rydym yn cyflwyno strategaeth llesiant bwrpasol sy’n cefnogi llesiant meddyliol, corfforol ac ariannol ein cydweithwyr trwy:

 • Alinio ein hamcanion â’n nodau busnes a chydnabod perfformiad gwych
 • Fuddsoddi yn natblygiad ein cydweithwyr trwy ddarparu ystod o gyfleoedd hyfforddi i ddiwallu anghenion unigolion, tîm a busnes
 • Gyflwyno’r fframwaith dilyniant gyrfa gan roi cyfle strwythuredig i symud ymlaen â phob rhan o’r busnes

Pobl yw ein hased mwyaf ac maen nhw’n hanfodol i’n llwyddiant hirdymor:

 • Cyflawnir dulliau gweithio’n gallach a thrawsnewid digidol, gan fesur yr effaith ar foddhad swydd a chynhyrchiant
 • Cynhelir gweithdai arloesedd rheolaidd ac annogir prosiectau ystwyth trwy gyfrwng ein mentrau prosiect
 • Hyrwyddir diwylliant cynhwysol trwy gylchlythyrau rheolaidd a chyfathrebu a dull cydweithredol o gasglu a defnyddio adborth o bob rhan o'r cwmni
 • Rydym yn gofyn am adborth gan ein cydweithwyr yn weithredol, yn enwedig yn y digwyddiadau hanner blwyddyn a blynyddol