Help, Cwestiynau Cyffredin a Geirfa

Isod fe welwch atebion i'r cwestiynau a ofynnir i ni fwyaf am wneud cais am gyllid gennym ni.

Cyffredinol

Mae FW Capital yn fusnes Rheoli Cronfeydd sy’n buddsoddi mewn BBaChau, gan eu helpu i dyfu a ffynnu. Mae FW Capital yn is-gwmni i Grŵp BDC. Mae gennym swyddfeydd yn Billingham, Birmingham, Bryste, Cumbria, Leeds, Lerpwl, Manceinion, Newcastle, Preston a ledled Cymru.

Rydym yn cynnig benthyciadau a buddsoddiad mesanîn i fusnesau. Gellir defnyddio'r rhain at amrywiaeth o ddibenion, gan gynnwys marchnata, gwariant cyfalaf, cyfalaf gweithio, recriwtio staff, prynu eiddo a datblygu eiddo.

Ni allwn ailgyllido benthycwyr presennol.

Rydyn ni yma i helpu BBaCh sydd wedi'u lleoli yng Dde Orllewin Lloegr, yn ogystal â ledled Cymru, gyda benthyciadau i hwyluso twf.

Yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr gallwn helpu datblygwyr eiddo i ariannu costau datblygu.

 

At ddibenion Cronfa Fuddsoddi’r De-orllewin, mae busnesau bach a chanolig (BBaCh) yn cael eu dosbarthu fel unrhyw endid sy’n gymwys fel rhai bach, micro neu ganolig yn unol ag adrannau 382, 384A a 465 o Ddeddf Cwmnïau 2006:

I gymhwyso fel BBaCh, rhaid i'r cwmni fodloni o leiaf ddau o'r meini prawf isod:

 1. Trosiant heb fod yn fwy na £36 miliwn
 2. Nid yw cyfanswm y fantolen yn fwy na £18 miliwn
 3. Nifer y gweithwyr heb fod yn fwy na 250

Caeodd The Northern Powerhouse Investment Fund i geisiadau newydd ar 31 Rhagfyr 2023. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Mae Cronfa Fuddsoddi’r De-orllewin ( “CBDO”) yn fenter a lansiwyd gan Fanc Busnes Prydain sy’n eiddo i’r llywodraeth, sy’n darparu amrywiaeth o opsiynau ariannu i fusnesau yn Ne Orllewin Lloegr. Mae FW Capital yn darparu’r elfen cyllid dyled o £19 miliwn o’r gronfa yng ngogledd y rhanbarth.

Mae Cronfa Eiddo'r Gogledd-ddwyrain yn gronfa gwerth £20 miliwn sy'n cynnig benthyciadau rhwng £250,000 a £2 filiwn i ddatblygwyr eiddo a chwmnïau adeiladu i ariannu costau datblygu ar gyfer cynlluniau eiddo masnachol preswyl llai a heb fod yn rhai hapfasnachol. Mae Partneriaeth Menter Leol y Gogledd Ddwyrain yn fuddsoddwyr yn y gronfa hon.

Mae Cronfa Fuddsoddi Eiddo Masnachol Gogledd-ddwyrain yn gronfa gwerth £35m sy’n cynnig benthyciadau rhwng £1 miliwn a £7 miliwn i ddatblygwyr eiddo a chwmnïau adeiladu i ariannu costau datblygu ar gyfer cynlluniau eiddo masnachol hapfasnachol a rhai nad ydynt yn hapfasnachol. Mae Partneriaeth Menter Leol y Gogledd Ddwyrain yn fuddsoddwyr yn y gronfa hon.

Caeodd Cronfa Catalydd Dyffryn Tees i geisiadau newydd ar 31 Mawrth 2023. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Mae Cronfa Buddsoddi i Gymru (CBC) yn gronfa fuddsoddi gwerth £130 miliwn, sydd â’r nod o sbarduno twf busnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru.

Mae CBC yn un o gyfres o gronfeydd Nations and Regions Investment Funds sy’n cael eu lansio gan Fanc Busnes Prydain a fydd yn cyflawni ymrwymiad o £1.6 biliwn o gyllid newydd i fusnesau llai ledled y DU. 

Mae FW Capital yn rheoli cronfa £30 miliwn CBC – Cyllid Dyled FW Capital.

Gwneud cais am fuddsoddiad

Gall FW Capital gynnig y canlynol:

 • Benthyciadau o £100k i £2 filiwn at ddibenion twf drwy Gronfa Fuddsoddi’r De Orllewin.
 • Benthyciadau datblygu eiddo o £250k i £2 filiwn ar gyfer datblygu eiddo yn y Gogledd Ddwyrain.
 • Benthyciadau o £100k i £2 filiwn at ddibenion twf drwy Gronfa Buddsoddi i Gymru.

Rydym bob amser yn anelu at gadw ein cyfraddau llog yn gystadleuol. Gall ein cyfraddau llog blynyddol amrywio o 6% i 12% ac maent yn sefydlog am oes eich benthyciad – hyd yn oed os bydd Cyfradd Sylfaenol Banc Lloegr yn newid.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Mae'r sicrwydd a gymerwn fel arfer dros yr asedau yn y busnes ac yn aml mae'n cynnwys gwarantau personol.

Gall lefel y sicrwydd a roddir ddylanwadu ar gyfradd llog y benthyciad.

Mae meini prawf penodol ar gyfer pob un o'r cronfeydd rydym yn eu rheoli. Mae hyn yn cynnwys yr angen i'ch busnes fod wedi'i leoli yn y ddaearyddiaeth briodol ar gyfer y cynnyrch rydych chi'n ei ystyried. Cewch ragor o wybodaeth ar y tudalennau Cronfeydd rydym ni’n eu rheoli.

Os nad yw eich busnes wedi’i leoli yn un o’r ardaloedd hyn, ond ei fod naill ai’n fodlon ail-leoli neu y bydd ganddo bresenoldeb materol yn y rhanbarth o ganlyniad i’r buddsoddiad, yna dylai hyn fod yn ddigonol – gall ein Swyddogion Buddsoddi lleol ddarparu rhagor o arweiniad ar hyn.

Bydd angen darparu cynllun busnes a rhywfaint o wybodaeth ariannol hefyd cyn y gallwch dderbyn unrhyw gyllid.

Yn wahanol i fenthycwyr eraill, rydym yn gallu helpu busnes ar draws sectorau gan gynnwys:

 • Gwasanaethau busnes
 • Peirianneg, electroneg ac opteg
 • Bwyd a diod
 • Gofal Iechyd
 • Diwydiannol & gweithgynhyrchu
 • TGCh, meddalwedd a gwasanaethau
 • Gwyddorau bywyd
 • Cyfryngau ac adloniant
 • Technoleg feddygol
 • Gwasanaethau proffesiynol
 • Eiddo
 • Ynni adnewyddadwy

Sylwch fod yna rai sectorau sy'n cael eu hystyried yn gyfyngedig a thu hwnt i’n gallu i gynnig unrhyw gymorth.

 • Hapchwarae
 • Tybaco
 • Gweithgareddau sy'n achosi effaith amgylcheddol
 • Gweithgareddau sy'n foesegol neu'n foesol ddadleuol

Os credwch eich bod yn bodloni ein meini prawf, llenwch y ffurflen ymholiad a byddwn yn trafod y broses ac yn amlinellu'r camau nesaf.

Mae hyn yn dibynnu ar ba mor fuan y byddwn yn derbyn yr holl ddogfennaeth angenrheidiol a maint a chymhlethdod y cyllid sydd ei angen arnoch.

Yn sicr. Mae ein timau portffolio yn gweithio gyda'n cwsmeriaid i helpu i ddarparu cyllid dilynol pan fo angen. Mae hyn yn golygu y gallai cwmni sicrhau sawl rownd o gyllid gennym ni dros gyfnod o amser.

Benthyciadau datblygu eiddo

Uchafswm maint ein benthyciadau yw £2m drwy gyfrwng Cronfa Eiddo’r Gogledd Ddwyrain a £7m drwy gyfrwng y Gronfa Buddsoddi mewn Eiddo Masnachol y Gogledd-ddwyrain. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Mae'n well gennym gwblhau prosiect yn llwyddiannus gyda chwsmer cyn ariannu prosiectau lluosog. Fodd bynnag, mae hanes gyrfa dda yn mynd yn bell.

Nid oes unrhyw lefelau penodol, ond rydym yn disgwyl i gwsmeriaid rannu'r risg ariannol. Mae cronfeydd prynu tir yn aml yn ddigon.

Rydym yn cynnig hyd at 65% o werth datblygu gros y prosiect.

Ddwy flynedd ar ôl tynnu i lawr y tro cyntaf ar gyfer Cronfa Eiddo'r Gogledd Ddwyrain, pum mlynedd ar ôl tynnu i lawr y tro cyntaf ar gyfer Cronfa Buddsoddi mewn Eiddo Masnachol y Gogledd Ddwyrain.

Rydym ond yn darparu cyllid i gefnogi datblygiad hyd at ei gwblhau ac yn anelu at ailgylchu cyllid yn gyflym i gefnogi mwy o gwsmeriaid.

Mae Cronfa Eiddo Masnachol y Gogledd-ddwyrain yn cynnig benthyciadau rhwng £1 miliwn a £7 miliwn i ddatblygwyr eiddo a chwmnïau adeiladu i ariannu costau datblygu ar gyfer cynlluniau eiddo masnachol hapfasnachol a rhai nad ydynt yn hapfasnachol. Mae Cronfa Eiddo'r Gogledd Ddwyrain yn cynnig benthyciadau rhwng £250k a £2 filiwn ar gyfer cynlluniau nad ydynt yn hapfasnachol.

Geirfa

Dyma rai ymadroddion a thermau y gallech ddod ar eu traws ar y wefan hon.

Term

Meaning

BwrddCorff llywodraethu cwmni yw bwrdd cyfarwyddwyr.
Cynllun busnesDatganiad o nodau busnes cyraeddadwy a chynllun ar gyfer eu cyrraedd.
Llif arian

Swm yr arian a drosglwyddwyd i mewn ac allan o fusnes dros gyfnod penodol o amser.

Cyd-fuddsoddwr

Rhywun sy'n cyd-ariannu benthyciad neu fuddsoddiad ecwiti.

Rhagamcan ariannolFaint o arian y bydd cwmni'n ei wneud o fewn cyfnod penodol o amser.
BuddsoddwrPerson (neu sefydliad) sy'n rhoi arian mewn cynllun ariannol.
Llog

Canran y benthyciad i’w ad-dalu – yn ychwanegol at y benthyciad gwreiddiol.

BuddsoddiadY broses o fuddsoddi arian i wneud elw.
Hylifedd

Argaeledd asedau hylifol i farchnad neu gwmni – fel arian parod.

ColledSwm o arian a gollwyd gan fusnes neu sefydliad.
Rheolwr/tîm rheoliY bobl sy'n rhedeg cwmni o ddydd i ddydd.
Elw

Enillion ariannol – y gwahaniaeth rhwng y swm a enillwyd a’r swm a wariwyd.

TSPTrosoledd y sector preifat. Swm arian y sector preifat sy'n cael ei fuddsoddi ar y cyd mewn prosiect.
BBaCh

At ddibenion Cronfa Fuddsoddi’r De-orllewin, mae busnesau bach a chanolig (BBaCh) yn cael eu dosbarthu fel unrhyw endid sy’n gymwys fel rhai bach, micro neu ganolig yn unol ag adrannau 382, 384A a 465 o Ddeddf Cwmnïau 2006:

I gymhwyso fel BBaCh, rhaid i'r cwmni fodloni o leiaf ddau o'r meini prawf isod:

 1. Trosiant heb fod yn fwy na £36miliwn
 2. Nid yw cyfanswm y fantolen yn fwy na £18miliwn
 3. Nid yw nifer y gweithwyr yn fwy na 250
Rhanddeiliad

Person, busnes, neu sefydliad sydd â diddordeb mewn busnes, neu'r rhai y mae gweithgareddau busnes 

yn effeithio arnynt.